جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۴ تیر ۱۳۹۶
  • موقعیت رامسر
  • مقدار 7 طبقه
  • دسته بندی پروژه های آپارتمانی

توضیحات