جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
  • دسته بندی پروژه های آپارتمانی

توضیحات