جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
  • دسته بندی پروژه های آپارتمانی

توضیحات