جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۴ تیر ۱۳۹۶
  • موقعیت رشت
  • دسته بندی پروژه های آپارتمانی

توضیحات