محمد یوسفی

سمت : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

محمد حامدی

سمت : سرپرست کارخانه

سبحان خوش صفت

سمت : سرپرست فروش – مدیر فنی

علی رفیعی

سمت : مدیر مالی

زهره ممبینی

سمت : مسئول واحد طراحی

علی عادل مقدم

سمت : حسابدار

مرتضی حسن جانی

سمت : سرپرست کنترل انبار

علیرضا فکری

سمت : کارشناس فنی

فرزین ناطق

سمت : کارشناس فنی