محمد یوسفی

سمت : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

محمد حامدی

سمت : سرپرست کارخانه

سبحان خوش صفت

سمت : سرپرست فروش – مدیر فنی

علی خالقی

سمت : مدیر کنترل کیفیت و استاندارد

زهره ممبینی

سمت : مسئول واحد طراحی

وحید کاظمی

سمت : مدیر پروژه

علیرضا فکری

سمت : کارشناس فنی

فرزین ناطق

سمت : کارشناس فنی

سید امیررضا محمدیان

سمت : کارشناس فنی